Hainanese Dialect discussion

Check out this interesting site:
 
 
 
The funniest part is about the Hainanese expression ge-ji-ga-nga
 最难翻译的是ge-ji-ga-nga 。
  女孩子站在门口与过路人说话,有人就骂她ge-ji-ga-nga 。
  老公在修锁头,老婆不懂也插手,老公就骂老婆ge-ji-ga-nga 。
  女孩子爱在外面玩,也是ge-ji-ga-nga 。
  女人爱唠叨,也被形容为ge-ji-ga-nga 。
  家里人跟别人吵架,劝架的人也劝自己人不要ge-ji-ga-nga 。
  不知道我上面这样说来说去算不算ge-ji-ga-nga ?
 
 

Comments